Klub pro rodiče a děti v Borku

Klub pro rodiče a děti

Provoz klubu v rámci aktivit NZDM je částí projektu, jež realizuje Rosa rodinné centrum, z. s. Naší cílovou skupinou jsou zejména místní obyvatele. Rodiče s dětmi mohou navštívit „Klub Borek“, kde jsou pro ně připraveny různé aktivity, podporující psychomotorický rozvoj dítěte a rozvíjející další schopnosti a dovednosti dítěte, dále aktivity, určené ke smysluplnému trávení společného času rodin s ohledem na jejich finanční možnosti. Tato služba je často využívána dětmi předškolního věku, které ze sociálních, ekonomických nebo jiných důvodů nemohou navštěvovat MŠ ve městě. Neklademe si za cíl suplovat mateřskou školu, nicméně programová náplň je velmi podobná náplni RVP pro MŠ. Zaměřujeme se na činnosti, podporující rozvoj dítěte v co nejširším záběru. Díky spolupráci s pedagogem jsou do programu zařazeny i aktivity podporující rozvoj řečových schopností zúčastněných dětí. Věříme, že tímto počinem mnohým dětem usnadníme vstup do ZŠ. Součástí nabídky Klubu Borek jsou programy zaměřené na celé rodiny. Nechybí vzdělávací a tréninkové aktivity, jejich cílem je zvýšení rodičovských kompetencí. Cílem je posilování zdravého sebevědomí k výkonu rodičovské role, zvýšení dovedností v základní péči o dítě, přípravy vhodné stravy dle věku dítěte, výchova a vedení dítěte vč. stanovení hranic, rozvoj schopností a dovedností dítěte. Věříme, že naše činnost pomáhá k potlačení rozvoje sociálně – patologických jevů. O tom, že se nám to daří, svědčí i vyjádření Města Česká Třebová a reakce ze Základní školy praktické.

Aktivity a činnosti klubu, jsou připravovány tak aby odpovídaly požadavkům RVP pro předškolní vzdělávání a jejich hlavním cílem je rozvoj a upevnění klíčových kompetencí dětí, jež ho navštěvují.

Dílčí cíle:

 • kultivace smyslového vnímání
 • rozvoj schopností žít a uplatnit se ve společnosti
 • rozvoj komunikačních schopností
 • podpora rozvoje přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj kreativity
 • vytváření prosociálních postojů
 • podpora rozvoje přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhým

Prostředky k naplnění cílů (typy činností):

 • kooperativní hry
 • učení nápodobou – modelové situace
 • smyslové hry
 • verbální a neverbální aktivity
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • lokomoční a nelokomoční činnosti
 • dopravní výchova
 • manipulační aktivity
 • divadlo a práce s literárními texty
 • výtvarné dílny

Fotogalerie: Jarní výlet na Kozlov

1 | 2 | 3 >>

Fotogalerie: Litomyšlí s rytířem Toulovcem

1 | 2 >>

Beseda " Zdravý úsměv"

1 | 2 | 3 | 4 >>