Město Česká Třebová se rozhodlo v sociálně vyloučené lokalitě zřídit od září 2017 třídu MŠ Vinohrady. Tím dochází k nahrazení služeb, které poskytovala pobočka RC Rosa z.s. na sídlišti Borek. Vybavení této herny bylo převedeno do nově zřízené třídy.

Program prevence kriminality

Rosa rodinné centrum, z. s.,  je aktivním účastníkem projektu, jehož je Město Česká Třebová úspěšným žadatelem. Jedná se  o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality. Projekt nesl název Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Funkci zpracovatele a realizátora projektu má Dům dětí a mládeže Kamarád . A do projektu je zapojena ještě ZŠ praktická a pobočka Naděje v ČT.

V rámci tohoto projektu se Rose podařilo vybavit hernu didaktickými pomůckami, sportovním náčiním a hračkami. Uspořádat divadelních představení v NZDM a také výlety pro předškolní děti.