Otázky a odpovědi

Jak funguje podpora rodiny

Podpora rodin s dětmi je prioritou

Obdoby nemá ani skutečnost, že rodičovský příspěvek může být pobírán prakticky bez omezení – tedy že si rodič může zároveň s pobíráním příspěvku neomezeně vydělávat, zatímco dítě svěří do péče jiné osoby nebo mateřské školy. Z lednových novinek patrně nejvíce zaujme vícerychlostní struktura pobírání rodičovského příspěvku, kterou uvítají zejména ženy usilující o skloubení mateřství s kariérou.

Přinášíme přehled dávek, na které má rodina od 1. ledna 2008 v souvislosti s narozením dítěte nárok, a poradíme vám, kde o ně žádat.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Pokud žena pracuje, může odejít na mateřskou dovolenou nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Pokud pobírá nemocenské dávky, musí jejich pobírání ukončit před začátkem šestého týdne před očekávaným porodem. Potom nastupuje peněžitá pomoc v mateřství, která se vyplácí po dobu 28 týdnů, maximálně však do 22. týdne po porodu. Nemá tedy smysl snažit se pracovat až do porodu s představou, že si tak prodloužíte vyplácení dávek.

Jen porodí-li žena předčasně, vyplácí se jí peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů po nástupu na mateřskou dovolenou. Matkám, které porodily vícerčata, se vyplácí po dobu 37 týdnů, maximálně však do 31. týdne po porodu. Porodí-li předčasně, vyplácí se jí po dobu 37 týdnů po porodu.

Nezaměstnané ženy nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít od ledna nebudou. Dosud na ni měly nárok za předpokladu, že byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních dvou letech před porodem byly aspoň 270 dnů pojištěné. Nyní budou nezaměstnané ženy od narození dítěte pobírat rovnou rodičovský příspěvek 7 600 Kč.

Osamoceným, rozvedeným a ovdovělým matkám se už nebude peněžitá pomoc v mateřství vyplácet 37 týdnů, ale jen 28 týdnů jako ostatním matkám, kterým se narodilo jedno dítě.

Formulář žádosti dostane budoucí maminka u svého gynekologa. Pokud je v zaměstnaneckém poměru, předá ho zaměstnavateli. Pokud je samostatně výdělečně činná, předá ho okresní správě sociálního zabezpečení.

Dávky peněžité pomoci v mateřství se vyplácejí z nemocenského pojištění, a jejich výše se proto řídí předchozím příjmem matky. Při příjmu 20 000 Kč měsíčně se pohybují kolem 12 000 Kč. Výši mateřské si můžete spočítat na kalkulačce webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na adrese www.mpsv.cz/cs/4215.

Porodné

Pro vyplacení porodného není důležité, zda žena před porodem pracovala, či ne, a kolik vydělávala. Každá matka dostane porodné ve stejné výši. Tento příspěvek má ženě pokrýt náklady související s narozením dítěte. Dostane jej i matka, která se rozhodne dát dítě k adopci, i žena, jíž dítě při porodu zemřelo. Pokud při porodu zemře žena, má nárok na příspěvek otec dítěte. Od Nového roku se výše porodného stanoví na 13 000 Kč. Při narození vícerčat se částka násobí počtem dětí, které přišly na svět.

Žádosti přijímají a porodné vyplácejí kontaktní místa státní sociální podpory na úřadech práce a v Praze pak na úřadech městských částí. Žádost o porodné si můžete také stáhnout z webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na adrese https://forms.mpsv.cz. Můžete si vybrat, zda chcete dávku vyplatit převodem na účet, nebo složenkou. Spolu s formulářem musíte na úřadě předložit průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Nárok na porodné můžete uplatnit do jednoho roku po narození dítěte. Úřad musí vaši žádost vyřídit do 30 dnů.

Přídavek na dítě

Na tuto dávku máte nárok již po narození dítěte, ale jen tehdy, pokud rozhodné příjmy rodiny nepřekračují 2,4násobek jejího životního minima. Do příjmů se přitom započítává i rodičovský příspěvek.

Nárok na přídavek musíte prokazovat každý rok, nejpozději do konce září, a to na kontaktních místech státní sociální podpory na úřadech práce a v Praze pak na úřadech městských částí, kde obdržíte i příslušné formuláře. Žádost o přídavek si můžete také stáhnout z webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na adrese https://forms.mpsv.cz.

Příjemcům, kteří budou pobírat přídavek na dítě v prosinci 2007, bude výše přídavku automaticky upravena, resp. při příjmu vyšším než 2,4násobek životního minima rodiny výplata zastavena.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič v okamžiku, kdy matka přestane pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Příspěvek pobírá rodič, a nikoli dítě, má proto nárok vždy jen na jeden, i když se narodí vícerčata.

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2008 se výplata rodičovského příspěvku mění, musí si o něj znovu zažádat i ti, kdo ho nyní pobírají. Tyto rodiny obdrží tiskopisy na přelomu listopadu a prosince poštou, k dispozici budou i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo na kontaktních místech státní sociální podpory na úřadech práce a v Praze pak na úřadech městských částí. Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek.

 • Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách: zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč).
 • Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let.
 • Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
  • rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;
  • klasické čerpání – po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM;
  • pomalejší čerpání – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte.
 • O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři:
  • o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života;
  • o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.
 • Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře.
 • Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.
 • U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení zdravotního stavu dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte).
 • Rodičovský příspěvek rodiči náleží, pokud:
  • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
  • dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
  • dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
  • dítě rodičů, jejichž zdravotní postižení zraku nebo sluchu převyšuje 50 %, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
 • Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Pobírání rodičovského příspěvku pro děti, narozené před 1. 1. 2008

(před datem účinnosti nového zákona):

 • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o rychlejším, klasickém či pomalejším čerpání rodičovského příspěvku;
 • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 21 měsíců a starší 22 týdnů (resp. 31 týdnů u dětí narozených současně), se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku;
 • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku, bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte;
 • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.

Co jsou dávky hmotné nouze kdy je možné je čerpat

Dávky a jejich výplata

 • Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
  1. příspěvek na živobytí
  2. doplatek na bydlení
  3. mimořádná okamžitá pomoc
 • O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Příspěvek na živobytí

 • Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.
 • Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
 • Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.
 • Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování.
 • Částka živobytí u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování.
 • Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování.
 • Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Doplatek na bydlení

 • Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
 • Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí.
 • Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení.
 • Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
 • Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.

Mimořádná okamžitá pomoc

Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest takových situací:

 1. Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
 2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.
 3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
 4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
 5. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
 6. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.

Řízení o přiznání dávky

 • Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na krajských pobočkách Úřadu práce ČR nebo ho lze nalézt na internetových stránkách https://portal.mpsv.cz/.
 • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.
 • V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky. Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí.

Upozornění

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Jaké jsou dávky státní soci. podpory a kdy je možné je čerpat

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

 

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
6 – 15 let 610
15 – 26 let 700

 

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011, mohou přejít na novou právní úpravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.

Porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

Pohřebné

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestávají být dávkami státní sociální podpory. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Podávání žádostí o dávky

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na https://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na https://forms.mpsv.cz/sspforms/.

Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nárok na dávky

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými předpisy EU - Nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.

Nárok na výplatu dávek zaniká

uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

Příjmy

rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.

Rodinou

pro účely státní sociální podpory se rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k (trvalému) pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

Kdy a za jakých podmínek, lze čerpat ošetřovné když nám onemocní dítě?

Máte nemocné dítě? Kdy lze čerpat ošetřovné

Se začátkem nového školního roku, který vždycky přinese větší zájem o tuto dávku, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, co je ošetřovné a kdo na něj má nárok.

„Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud jeho dítě mladší 10 let onemocní nebo se mu stane úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař,“ sdělila Právu tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Ošetřovné lze podle ní čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, například z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy atd., dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobou péči jiné osoby. Společnou domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Ošetřovné náleží maximálně devět kalendářních dnů, vyplácí se i za soboty, neděle a svátky. Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat.

Osamělý zaměstnanec – např. rozvedený, ovdovělý, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku – však může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Ošetřovné se vyplácí do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Doklady nutné k žádosti

„Rozhodnutí o potřebě ošetřování či péče vystaví ošetřující lékař, zaměstnanec jej doplní a předá zaměstnavateli. Aby mohla být dávka vyplacena, zaměstnanec odevzdá svému zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které rovněž vystavuje ošetřující lékař,“ vysvětlila Buraňová.

Pokud se rodiče v péči vystřídali, uplatňuje rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“.

Dojde-li k uzavření školského nebo dětského zařízení, žádá zaměstnanec o ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ vydaným školou nebo školkou, kterou dítě navštěvuje, a s doplněnými údaji jej předá svému zaměstnavateli.

Komu ošetřovné nenáleží?

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

Nárok na ošetřovné nemá ani rodič, který ošetřuje nemocné dítě, pokud jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou je situace, kdy tato osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocní.

Kde získat další informace?

Dotazy k ošetřovnému zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Informativní výši ošetřovného spočítá kalkulačka na webové stránce ministerstva práce a sociálních věcí.

ČSSZ za první pololetí tohoto roku evidovala asi 217 tisíc případů ošetřovného a vyplatila 504,6 miliónu korun.

Zdroj: Právo

Jaká je výše dávek v roce 2014

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2014

Předpokládáme, že se kalkulačka může hodit mnohým z vás

a tak upozorňujeme na portál MPSV, kde je možno si vypočítat výši ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství a nemocenského. Jedná se o tabulky v Excelu, kam vložíte údaje do zeleně vyznačených políček a získáte výpočet: https://www.mpsv.cz/cs/11580

 

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce
a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.
 
 • PODPORA RODIN S DĚTMI
Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin. U prvního dítěte zůstane částka porodného na 13 tisících korunách, u druhého půjdeo 10 tisíc korun. Ministryně Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4 násobkuna 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné bude mít nárok širší okruhrodičů. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do 20 817 korun, u matky samoživitelky do 13 176 korun. Polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 19 500 korun (nebo jen
13 tisíc), nově získají 23 tisíc korun. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod.
 
 • ZAVEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY
Pomáháme rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný a pracovní život. Dětskéskupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplní stávající systém péče o předškolní děti. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí. 
 
 • SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ
Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
 
 • PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE
Peníze na sociální služby budou nyní rozdělovat kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé  plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.
 
 
 • OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ
Bráníme zneužívání doplatku na bydlení v ubytovnách Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května 2015. Bude také stanovena maximální výše nájemného podle částky dané v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. 
 
 • VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 KČ
Od prvního ledna 2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se 
 základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč
 procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
 
 • ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 9 200 KČ
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec. 
 
 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:
 první redukční hranice činí 888 Kč,
 druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,
 třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.
Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.
 
 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Nejvýznamnější změny:
 částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,
 maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,
 rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,
 minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí o 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, o 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření
 minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí o 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, o 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.
 
 • ZRUŠENÍ POVINNÉ E-KOMUNIKACE S ČSSZ
Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadema zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti papírové tiskopisy. Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky. ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. Počet osob komunikujících s ČSSZ pouze elektronicky neustále stoupá.
 
/zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/19846/TZ_111214b.pdf/

INFORMACE Z MATRIKY MěÚ Česká Třebová

Sdělení rodičům nově narozených dětí – vítání občánků

Vážení rodiče,

Pokud máte zájem o slavnostní uvítání Vašeho novorozeného děťátka do života v obřadní síni města Česká Třebová, je nutné doručit matrice (lze předat i na podatelně úřadu) vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete na internetových stránkách městského úřadu:

https://www.ceska-trebova.cz/vitani-nove-narozenych-obcanku/d-4521

nebo jej obdržíte na podatelně úřadu a v kanceláři matriky. Matrika, která tuto akci zajišťuje, nemá k dispozici potřebné údaje, aby mohla všechny děti zvát plošně.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Matrika Městského úřadu Česká Třebová